ජීවිතය…..

දුකයි, බරයි කියල හිතන හැමදාම
දුකයි…බරයි…..

සතුටුයි , සැහැල්ලුයි කියල හිතන හැමදාම
සතුටුයි…සැහැල්ලුයි…..

ජීවිතේ කියන්නෙ මම හිතන දේටමද?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s