පුංචි නෙතූගේ කතා….ආදරේ තරම

නෙතූ සුදුමාමා එක්ක බර කතාවක්, සුදු මාමා අහනව නෙතූ එයාට කොච්චර ආදරේද කියල.

නෙතූ: මෙච්චර විතර (අත්දෙක ටිකක් දෙපැත්තට කරගෙන )

සුදූ: මදි මදි

නෙතූ: මේ…ච්චර විතර (අත්දෙක පුළුවන් තරම් ඈත්කරගෙන )

සුදූ: මදි මදි

නෙතූ: අපේ චූටි ගෙදර විතර

සුදූ: මදි මදි

නෙතූ: ලංකාව විතර (නෙතූ ලංකාව දන්නවා සිතියම් පොතෙන් )

සුදූ: මදි මදි

නෙතූ: ලෝක බෝලෙ විතර

සුදූ: මදි මදි

නෙතූ: ලෝක බෝලෙයි  අම්මම්මයි විතර

සුදූ: ඇති ඇති (සුදු මාමට හොඳටම හිනා )

නෙතූගෙ අම්මම්මා ටිකක් මහතයි තමයි, ඒත් නෙතූ හිතාගෙන ඉන්නෙ ලෝක බෝලෙත් අම්මම්ම තරම් කියල.

Advertisements

One response to “පුංචි නෙතූගේ කතා….ආදරේ තරම

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s