අනූ ගේ ශබ්දාවලිය – Anu’s Vocabulary

අනූගේ වයස තාම යන්තම් අවුරුද්දයි, හැබැයි හරිම ඳඟයා. ගේ පුරාම වැටි වැටි දුවන්න වගේම, පුළුවන් විදියට පුංචි පුංචි වචන කියන්නත් අනූ හරිම ආසයි. මේ තියෙන්නෙ ඒ වගේ අනූ කියන වචන ටිකක්.

අම්මා 

ඉමී, ඉම්මී, ඉබ්බී,  අම්මා

මේ ඔක්කොම කියලත් අම්මා බැලුවෙ නැත්නම් –  අම්මය්යෝ

තාත්තා

තාත්, තාතා, තාත්තී

අන්තිමට – තාත්තොය්යෝ

සීයා

සීයා

මාමා

මාම්මා

අක්කා

අක්කා

අයියා

අයියා

ඇන්ටී 

ටී

ලේනා

ටිං

දෙමලිච්චා, පොල්කිච්චා, බට්ටිච්චා

චා

කනවා 

හව්

Phone  එකට Answer කරන්නේ

හෙල්ලෝලෝලෝ…….

තව අලුත් වචන ටිකක් (03/07/2013)

ගින්දර

ගිනියා

මිරිස්

දය්යා

අලියා

අලියා

ඔටුවා

ඔටියා

තේ

තී

ආප්ප

ආප්පී

බෝනික්කා

අක්කා

ළුණු

ඌණු

තව අලුත් වචන ටිකක් (27/08/2013)

බකමූණා

මම්මුණියා

පැස්බරා

පැස්බටියා

සීබ්‍රා

පෙතියා  –  කොහෙන් හොයා ගත්ත, කොහෙන් හදා ගත්ත වචනයක්ද දන්නෙනෑ

කෝප්පේ

පෝක්කේ

තව අලුත් වචන ටිකක් (11/10/2013)

ඇන්ටී

ඇන්ටා, ඇන්ටෝ

බබා නාවන කෝප්පෙ

නාන පෝක්කේ

කොල පාට කෝප්පේ

තොල පෝක්කේ

දිමියා

මිමියා (බබාගේ නම ඇහුවමත් කියන්නේ මිමියා කියලා)

මිනූ ගේ වචන (2016)

තෙන්ති – තීන්ත

නික – නිකට

ඇතා – ඇති , කෑම ඇති, වතුර ඇති

සාප්පුව, කලිසමේ සාප්පුව – සාක්කුව

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s