නැන්නා.. ආප්ප ආප්පපප….

අනූට දැන් යන්තම් අවුරුද්දයි මාස තුනයි, වචන එකතු කරල කත කරන්න අනූ හරි හපනා. අනූ දවසක් නිවාඩුවට අම්මාම්මලයි ගෙදර ගියා. අම්මාම්මලයි ගෙදර තියෙනවා අනූගෙ අම්මගෙයි තාත්තගෙයි ලොකු වෙඩින් photo එකක්. මේක දිහා ටිකක් වෙලා බලාගෙන හිටිය අනූ තාත්තව අඳුරගත්තා. දැන් අත දික්කරගෙන එක සද්දයයි තාත්තා.. තාත්තා.. කිය කිය wedding_cartoon_picturesbernie_lutchmanu002639s_family_ministry_prayerful_heartcry_for_240x345.jpg-8a5d97a8f81b3633ae24bd9cda7a4a53කෑගහනව.

තව ටිකක් වෙලා බලාගෙන ඉඳල කියනවා
නැන්නා..නැන්නා.. කියල.
අනූ මනමාලියෙක්  දැකල තියෙන්නේ අනූගෙ නැන්දානේ ඉතින් අනූ හිතන්නේ මේ ඉන්නේ නැන්දා කියලා.

ආයෙත් ටිකකින් අනූ කෑගහනවා
නැන්නා..ආප්ප…ආප්පපප…
නැන්නා..ආප්ප…ආප්පපප… කියලා.

දැන් හැමෝම බලාගෙන ඉන්නවා මේ මොකද්ද කියල, photo එකේ අම්මගේ ඔළුවෙ මල් ගහල තියෙනවනේ. අනූ දන්නේ මොනා හරි ඔළුව උඩ තියාගෙන ආප්පප..ආප්පප.. කියල විකුනන සෙල්ලමනේ. ඉතින්  අනූ හිතන්නේ මනමාලි ආප්පප..ආප්පප.. සෙල්ලම කරනව කියල.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s