මිනූ ගේ ශබ්දාවලිය – Minu’s Vocabulary

මිනූ කියන්නේ අනූගේ නංගා, හරියටම  කියනවනං නංගා බබා.මේ තියෙන්නේ එයා කියන වචන…

සරුංගලේ – සංගූලේ

ගැඩවිල්ලා – ගැජබිල්ලා

හැකරැල්ලා – හැකබිල්ලා

මොනා හරි පෙන්නන්න ඕනෙ උනාම – දැක්කයි දැක්කයි දැක්කයි

( අන්න සංගූලේ දැක්කයි දැක්කයි දැක්කයි,  ගැජබිල්ලා දැක්කයි දැක්කයි දැක්කයි )

මටත් ඕනේ – මටත් ඕ… මටත් ඕ…

දැන් මිනූට වයස අවුරුදු 3යි, මේ තියෙන්නේ එයාගේ අළුත් කතා

බබාලට – බබාලොන්ට  (බබලොන්ට ගමනක් යන්න ඕනේ)

ඔයාලට – ඔයාලොන්ට

කන ගමන් – කකි කකී (බත් කකි කකී choco කන්න බෑ)

ice cream පන්සල – ice cream දන්සල

මල්ලි බබාගෙ කතා

අනූගෙයි මිනූගෙයි මල්ලි බබාට දැන් අවුරුද්දයි, එයා ලස්සන වචන කියනවා.

එය වට්ටක්කා කියන්නෙ මෙහෙමයි
– වක්කට්ටා

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s