අන්න කුරුල්ලෙක් …

howtodrawbirdsdrawinglessons_html_2bdfed33අනූට ඉන්නවා aunty කෙනෙක්, එයා තමයි අම්මා office ගිහින් එනකල් අනූව බලාගන්නේ. එයාගේ නම විමලා, අනූ එයට එක එක විදියට කතා කරනවා.
විමලා ඇන්ටී,
විමලා ඇන්ටෝ,
විමා…,
විමෝ….,
විම්….

විමා කතා කරන සමහර වචන අනූට තේරෙන්නේ නෑ. ඉතින් දෙන්නා එක්ක වාද කරන්න පටන් ගන්නවා. එකදවසක් අනූයි විමායි වැඩක් කර කර ඉන්න ගමන්, විමා කියනවා.

අන්න එහෙම කරන්න…. / ආන්න එහෙම තමා කරන්න ඕනේ….

අනූට මේ අන්න.. ආන්න කතාව තෙරෙන්නේ නැහැ. අනූ ටිකක් වෙලා කල්පනා කලා. ඊට පස්සේ ඇන්ටිට කියනවා.

“අන්න කියන්න එපා ඇන්ටෝ, කුරුල්ලෙක් ආවොත් අන්න කියලා පෙන්නන්න, නැත්නං අන්න කියන්න එපා.”

ඔයාලටත් තේරුනා නේද අන්න කියන්න ඕනෙ වෙලාව. 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s