මිනූ ගේ ඉංග්‍රීසි Story #2

මිනූගෙ අම්මා office යනවනේ, හවස අම්මා ආවට පස්සේ තමයි මිනූ wash දාන්නේ. මිනූ කම්මැලියා, අම්මා ඇවිත් අනේ අනේ එන්න කියල අමාරුවෙන් තමයි මිනූ bathroom එක්කගෙන යන්නේ.

අම්මා කතාකලාම මිනූ දෙන උත්තර තමයි:3378134

මිනූ: තව ටිකකින් එන්නං
මිනූ: තාම බෑ
මිනූ: තව රෑවෙලා එන්නං
මිනූ: cartoon එක ඉවරවෙලා එන්නං
මිනූ: සෙල්ලං කරලා එන්නං

එක දවසක් අම්මා කතාකලාම මිනූ කියනවා …

මිනූ: I can’t

අම්මට හරි පුදුමයි කොහොමද මිනූ මේවා ඉගෙන ගන්නේ කියල. අම්ම කියල දුන්නෙත් නෑ. මිනූ තාම ඉස්කෝලෙ යන්නෙත් නෑ.

අනූ දුවගෙන ආවා කාමරේ පැත්තෙන්, ඇවිත් ආඩම්බරෙන් කියනවා… මමයි ඒක කියල දුන්නේ..

ඔය ඉන්නේ teacher,වැදගත්ම වචන ටික මුලින්ම කියලා දීලා…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s