තාත්තා නිවාඩුවට ඉන්න හැටි

නිවාඩු දවසට අනූටයි මිනූටයි හරි සතුටුයි නේ, අම්මයි තාත්තයි ගෙදර ඉන්න නිසා. ඉතින් අම්මයි තාත්තයි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ office යන දවසයි, ගෙදර ඉන්න දවසයි වෙන්කරල අනූටයි මිනූටයි කියල දෙන්න.

අනූ කැලැන්ඩර් එක බලන්න දන්නවා, කළු දවසට office රතු දවසට නිවාඩුයි. 🙂

ඔන්න එක නිවාඩු දවසක තාත්තා කිව්වා, පුතේ අද මට නිවාඩුයි කියලා.

මිනූට හරි සතුටුයි, සතුටට දුවගෙන ගියා aunty ලඟට ගිහින් කියනවා. aunty auntiiiiii අද තාත්තා කෙලින් ඉන්නවා.

මිනූ කියන්න හැදුවෙ මොකද්ද කියල හිතා ගන්න පුලුවන්ද?

වෙනදට තාත්ත ගිහින් ඇවිත් රෑටනේ ගෙදර ඉන්නේ, අද කෙලින්ම ගෙදර ඉන්නවා කියලද මන්ද කිව්වේ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s