කාඩ්බෝඩ් එකේ අම්මා

දවසක් මිනූ අම්මයි තාත්තයි ලඟට ගිහින් කියනවා, කාඩ්බෝඩ් එකේ අම්මා… කාඩ්බෝඩ් එකේ අම්මා…

අම්මා ඇහුවා මොකද්ද පුතේ

මිනූ කියනවා කාඩ්බෝඩ් එකේ අම්මා…images

අම්මා ආයෙත් ඇහුවා මොකද්ද පුතේ

මිනූ තාත්තගෙ අතින් ඇදගෙන කාමරේට ගියා, ගිහින් දෙන්නත් එක්ක හිනාවෙන සද්දෙට අම්මත් කාමරේට ගියා.

මිනූ අම්මගෙ පරණ Identity card photo එකක් හොයාගෙන.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s