අනූ… මිනූ… කතා

අක්කගෙයි නංගිගෙයි නම් දෙක අනුකි, මිනුකි නේ. ඉතින් අනුයි මිනුයි කියල තමයි හැමෝම කතා කරන්නේ.

දවසක් නංග අක්කගෙ කොන්ඩ කටුවක් ගත්තා, මේක දැකපු අක්කා දුවගෙන ගිහින් නංගිගෙන් කොන්ඩ කටුව ඉල්ලගත්තා. ඊටපස්සේ නංගිට කියනවා…

“නංගී අනුන්ගෙ බඩු ගන්න හොඳනෑ” කියල.

නංගත් ඇස් දෙක පුංචි කරගෙන ටිකක් වෙලා බලාගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ අහනවා…

“එතකොට මිනුන්ගේ බඩු….?”  🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s