උගුරෙ ඉන්න කාලේ

අනූ එක එක කාතා කියනවා, ඒවා පටන් ගන්නේ මෙහෙමයි…

පරණම කතා පටන්ගන්නේ මෙහෙමයි
මම පොඩි කාලේ…. ( එයා හිතාගෙන ඉන්නේ එයා දැන් හරි ලොකුයි කියලා )

ඊට ටිකක් පස්සේ කතා පටන්ගන්නේ මෙහෙමයි
නංගා පොඩි කාලේ…..

නංගාඉපදෙන්න කලින් කතා පටන්ගන්නේ
නංගා අම්මගේ බඩේ ඉන්න කාලේ…..

ඊටත් කලින් කතාවක් නං
නංගා අම්මගේ උගුරේ ඉන්න කාලේ…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s