බූරු ඇඳ

අනුයි මිනුයි ලොකුසීයලාගෙ ගෙදර ගියා. එහේ බූරු ඇඳක් තිබුනා, ලොකු සීයා ඇඳ පිසදාලා එහෙම එලියට ගත්තා අනූලට වාඩිවෙන්න. අනූයි මිනූයි අම්මයි නෙතූ අක්කලයි හැමෝම මේකට වාඩිවෙන්න පැන්නා.

අම්මා ඉතින් මේ ඇඳේ විස්තර කියල දුන්නා, බූරු ඇඳේ නම හදුනු හැටි… ඒවා..මේවා…

ලොකු ආත්තම්මා bed sheet එකක් අරන් ආවා ඇඳට දාන්න, අනූ අහනවා
ඒක බූරු  bed sheet එකක් ද? 🙂

Related image

Advertisements

3 responses to “බූරු ඇඳ

  1. ovinipoornimayahoocom

    බූරු ඇඳේ නම හදුනු හැටි අපිටත් කියන්නකො….

    • පෘතුග්‍රීසි ලංකාවට එද්දි තමයි මේව ගෙනත් තියෙන්නේ. එයාල පාවිච්චි කල ‘බූර්’ කියන වචනෙන් තමයි ‘බූරු’ කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ.

  2. ovinipoornimayahoocom

    Thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s