චුට්ට ද… පොඩ්ඩ ද…

අනූයි මිනූයි අම්මයි තාත්තයි එක්ක නිවාඩු දවසට ඇවිදින්න යනවා, සෙල්ලම් කරන තැන් වලට යනවා, සත්තු බලන්න යනවා, රැල්ල පාගන්න යනවා, එක එක තන් වල ඇවිදින්න යනවා.

මෙහෙම ගිහින් ගෙදර එන්න වෙලාව ලං වෙද්දි හැමදාම ඇහෙන්නේ අනේ තව පොඩ්ඩක් ඉඳලා යමු, තව චුට්ටයි, තව ටිකක් සෙල්ලම් කරලා එන්නං වගේ කතා.

එකදවසක් සෙල්ලම් කරලා කරලා ගෙදර යමු කිව්වම අනූ ටිකක් කල්පනා කරනවා. අම්මා ඇහුවා ඇයි පුතේ කියල.

අනූ : අම්මා පොඩ්ඩද, චුට්ටද වැඩිය ලොකු ?

අම්මට හිනා..
අනූ ලොකු එක හොයලා ඒකෙන් ඉල්ලන්නයි හදන්නේ. අනේ මෙහෙමත් කපටි කෙල්ලෝ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s