නො-අයිනේ

අනූයි මිනූයි දවසක් අම්මයි තාත්තයි එක්ක ගමනක් යනවා. තාත්තා drive කරනවා, අම්මයි අනූයි මිනූයි පිටිපස්සේ සීට් එකේ.

අනූටයි මිනුටයි නිදිමත වෙලා දෙන්නටම දැන් නිදාගන්න ඕනේ. දෙන්නම සීට් එකේ අයිනේ නිදාගන්න කැමතිනෑ, දෙන්නටම ඕනේ වැටෙන පැත්තේ නිදාගන්න. අනූ මේක එක එක විදියට කියන්න try කරනවා.

අන්තිමට මෙහෙමයි නංගට කිව්වේ;

මම අයිනේ නිදාගන්නං, ඔයා නො-අයිනේ නිදාගන්න.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s