ඔයත් එන්න cartoon බලන්න

මිනූ නිවාඩු දවසේ අම්ම එක්ක කතාවක් දාගෙන ඉන්න ගමන් කියනවා.

මිනූ: අම්මා මම රෑට හීනෙන් cartoon බලනවා
අම්මා: ආ ඇත්තද? මොනාද ඔයා බලන cartoon
මිනූ: peppa, barney,….. (මිනූcartoon list එකම කිව්වා)
අම්මා: ඇත්තද ශෝක් නේ

මිනූ: අම්මා ඔයත් එන්න cartoon බලන්න
අම්ම: ඒ කොහොමද?
මිනූ: ඔයා… මගේ ලඟටම වෙලා, මාව බදාගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාටත් cartoon  පෙනෙයි. හැබැයි සද්දෙ නං වැඩිය නෑ…

මිනූගෙ හීනෙටත් volume control එකක් ඕනෙ වෙලා වගේ 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s