ඒකට මට නං කරන්න දෙයක් නෑ..

මිනූ ගෙදර හරි චන්ඩියනේ, අනූ හිතාගෙන ඉන්නේ ගෙදරට හොරෙක් අවොත් නංගි එයාව බේරගනී කියල. එයා එක දවසක් අම්මම්ම එක්ක එහෙම කියනව ඇහුනා. අනූලා නිවාඩු දවසක සත්තු බලන්න ගියා, එදා අම්මම්මත් ආවා. අම්මම්මා මිනූ ගෙන් අහනවා.

අම්මම්මා : ඔයා කොටියා දැක්කද පුතේ?
මිනූ : ඔව්..
අම්මම්මා : දැන් කොටියා කූඩුවෙන් එලියට ආවොත් ඔයා මොකද   කරන්නේ?

මිනූ ටිකක් කල්පනා කලා…ඊට පස්සේ කියනවා

මිනූ : ඒකට මට නං කරන්න දෙයක් නෑ..

ඔව් මිනූට කරන්න දෙයක් නෑ, එතකොට කොටියටනේ වැඩ තියෙන්නේ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s