ඩෝනට් සිංදුව

අනූයි, මිනූයි දැන් school යනවනේ, school ගිහින් day care ගිහින් ගෙදර යද්දි රෑ වෙනවා. ඉතින් අනූටයි, මිනූටයි ,මගදිම බඩගිනි වෙනවා. බඩගිනි උනාම මොනවා හරි කන්න අරන් දෙනකල්ම කෑගහනවා.

මෙහෙම කෑ ගහලා දවසක් තාත්තා අරන්දුන්නා. ඒක කෑවට පස්සේ බන්ඩිය පිරිලා පොඩි සින්දුවක් ඇහෙනවා මිනූගෙන් මෙන්න මෙහෙම

Old MacDonut had a farm
E-I-E-I-O

Dunkin’ Donuts Boston Kreme and Strawberry Frosted Sprinkled donuts.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s