ඉත්තෑවෙක් ගන්න

අනූයි මිනූයි කාමරේ සෙල්ලම් කරනවා snack & ladders අම්මත් හොඳට අහගෙන ඉන්නේ මොකද මේදෙන්නගෙ සෙල්ලම කොයිවෙලාවේ රන්ඩුවක් වෙයිද දන්නෙ නැහැනේ.

මිනූ කියනවා අක්කට ඔයා ඉත්තෑවෙක් ගන්නකෝ
අක්කා – ඉත්තෑවෙක් ?
මිනූ – හරි ඉත්තෑ පැටියෙක් ගන්නකෝ

Related image

අම්මත් හෙමීට ඔළුව දාලා බැලුවා.

අක්කා – මිනූ, ඉත්තෑවෙක් නෙමෙයි ඉත්තෙක්…. 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s