තාත්තා ඔයාට ආදරෙයි

අත්තම්මා අනූලට තැඹිළි එවලා, අනූයි අම්මයි තැඹිළි ගෙඩියක් කපනවා එලියේ. තාත්තා ගේ ඇතුලේ වැඩක් කර කර හිටියේ, අම්මා අනූට කියනවා. කෝ අනේ ඔයාගේ තාත්තා එන්නේ නැද්ද අපට උදව් කරන්න.

අනූ කැමතිනෑ තාත්තට මොනවත් කියනවට.

අනූ – මගේ තාත්තා ඔයාට ආදරෙයි
අම්මා – ඇත්තද? ඔයා කොහොමද දන්නේ?
අනූ – මම දන්නවා
අම්මා – ඔයාට කිව්වද?
අනූ – නෑ
අම්මා – එහෙනං කොහොමද ඔය දැන ගත්තේ?
අනූ – එයා ඔයාට පෙන්ඩන්ට් එකක් අරන් දුන්නනේ.. අන්න එදා තමයි මම දැනගත්තේ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s