පුංචි නෙතූගේ කතා….නෙතූගේ නෑදෑයෝ

අත්තම්මා

අම්මම්මා

සීයා

සීයා
සීපැට්ටා (වැඩිපුර ආදරේ හිතුනු වෙලාවට හෝ වැඩක් කරගන්න ඔනෙ වෙලාවට )

අම්මා

අම්මා

තාත්තා

තාත්තා
අප්පච්චී

අම්මගෙ මල්ලී

සුදු මාමා
කළු සුදු මාමා (නරක වැඩක් කල වෙලවට )
සුදූ
සුද්දා

අම්මගෙ නංගි

චූටි අම්මා
චුටම්මා
පිස්සී (වැඩිපුර ආදරේ හිතුනු වෙලාවට )

අම්මගෙ නංගිගෙ hubby

චූටි තාත්තා
කොම්පීටර් පිස්සා (always sit in-front of  computer)

Advertisements

2 responses to “පුංචි නෙතූගේ කතා….නෙතූගේ නෑදෑයෝ

  1. ” කොම්පීටර් පිස්සා ” හික්ස්…

  2. Pingback: පුංචි නෙතූගේ කතා….ආදරේ තරම | සංකල්පනා

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s